Back to the top
X

Schrijf je in voor de Overstuur nieuwsbrief!

 
Don't show this message again

Algemene Voorwaarden Overstuur Koningsnacht

Algemene Voorwaarden Overstuur Koningsnacht


Overstuur zal al het mogelijke doen om uw bezoek naar wens te laten verlopen. Overstuur zal tevens trachten de evenementen in het gebouw ongestoord te laten plaatsvinden. Overstuur spant zich in om eventuele overlast of ongemak tot een minimum te beperken, alsmede uw veiligheid zo veel mogelijk te waarborgen. Overstuur verneemt graag suggesties ter verbetering van de dienstverlening.

De bezoeker kan hierover altijd contact opnemen met Overstuur. Mocht enige overlast of ongemak niet te vermijden zijn, dan biedt Overstuur hiervoor haar verontschuldigingen aan.

Algemene Bezoekersvoorwaarden Overstuur

1. Kaartverkoop

 • Alle door Overstuur, dan wel door derden gedane aanbiedingen, programma-aankondigingen, mededelingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend
 • De bezoeker dient tijdens het bezoek aan het evenement in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs
 • Indien dit wordt verzocht is de bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan medewerkers van Overstuur te tonen
 • De bezoeker kan de toegang worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het toegangsbewijs niet is verkregen bij Overstuur of van andere erkende (voor-)verkoopadressen
 • Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild
 • De bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding
 • Toegangsbewijzen blijven eigendom van Overstuur

2. Verblijf in De Melkfabriek

Gedurende het verblijf dient de bezoeker zich in overeenstemming met de wet, met hetgeen volgens ongeschreven regels in het maatschappelijk verkeer betaamt, en met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. Overstuur heeft daartoe een aantal huisregels opgesteld die op de website zijn gepubliceerd.

Tevens dient de bezoeker zich te realiseren dat:

 • Het verblijf van de bezoeker is voor eigen rekening en risico
 • Overstuur is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van eigendommen van bezoekers die in bewaring zijn gegeven bij de garderobe
 • Overstuur is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken en anders dan indien aan Overstuur opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten
 • Iedere aansprakelijkheid van Overstuur uit welke hoofde dan ook is beperkt tot maximaal het bedrag van het toegangsbewijs

De aansprakelijkheid van Overstuur wordt onder meer uitgesloten voor:

 • Schade ten gevolge van het handelen van derden
 • Schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden
 • Schade ten gevolge van overmacht
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen Overstuur en de bezoeker dienen Overstuur binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden bij aangetekend schrijven te bereiken

Huisregels
In onderstaand reglement vindt u de huisregels die bij Overstuur gelden. U bent verplicht zich aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel van wettelijke aard kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoons aan de politie worden gemeld. De directie behoudt te allen tijde het recht voor om de toegang te ontzeggen, zonder restitutie van entreegeld.

 1. Volg te allen tijde aanwijzingen van het personeel en/of beveiliging op.
 2. Bezoekers jonger dan 18 jaar hebben geen toegang tot Overstuur. 
 3. Binnen De Melkfabriek geldt een algemeen rookverbod, buiten kan gerookt worden
 4. Overstuur behoudt zich het recht voor om bezoekers te verzoeken zich te legitimeren.
 5. Een ieder die De Melkfabriek bezoekt, stemt toe in het maken van opnamen voor veiligheid- en promotiedoeleinden. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 6. Bij constatering van diefstal, vernieling of overlast zal de bezoeker de toegang worden ontzegd en aangifte worden gedaan bij de politie.
 7. Handel en gebruik van soft- en harddrugs bij Overstuur is verboden.
 8. Het gebruiken of dragen van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt is ten strengste verboden.
 9. Het is verboden om bij Overstuur goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.
 10. Overstuur behoudt zich het recht voor bij vermoedens van samenscholing, de samenscholers direct de toegang te ontzeggen.
 11. Er kan zich een mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle. Deze controle is verplicht en ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.
 12. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen en geweld, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd.
 13. Openbare dronkenschap of het duidelijk onder invloed zijn van andere middelen wordt niet getolereerd.
 14. Het meenemen van eigen consumpties is verboden.
 15. Het is verboden eigendommen van Overstuur of De Melkfabriek mee te nemen naar buiten, inclusief restanten van voedsel en dranken.
 16. Overstuur kent een promotiebeleid, zonder toestemming vooraf mogen er geen promotieactiviteiten voor en door derden plaatsvinden.
 17. Je mag foto’s en filmpjes maken met je telefoon of pocketcamera, als je artiesten en bezoekers daarmee niet hindert. Het gebruik van een semi-professionele camera (o.a. met afneembare lens) is niet toegestaan. Flitsen is verboden.
 18. De ticketprijs is exclusief lockers. Deze kunnen apart gekocht worden.
 19. Stagediven is verboden bij Overstuur.
 20. Klachten dienen direct na het ontstaan hiervan aan de organisatie gemeld te worden. Zo niet, dan worden klachten niet meer in behandeling genomen.
 21. Instructies van het personeel dienen in het belang van uw eigen veiligheid terstond opgevolgd te worden.
 22. U dient uw voertuig/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren zodat derden geen overlast ondergaan. Indien u zich hieraan niet houdt, loopt u het risico dat uw voertuig wordt verwijderd. Bezorg onze buren bij het in- en uitgaan geen overlast.
 23. Dieren worden niet toegelaten.
 24. Grote tassen zijn niet toegestaan en dienen in bewaring gegeven te worden in de lockers. Handtassen zijn wel toegestaan. Bij onduidelijkheid hierover beslist de crew.

 

COPYRIGHT © OVERSTUUR 2023